NAUDOJIMOSI PLATFORMA TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Sąvokos

 1. Duomenys – bet kuri informacija, susijusi su asmeniu – asmens duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

 2. Klientas – Vartotojas, kuris pasitelkdamas Platformą siekia surasti Sporto draugus ir naudotis jų teikiamomis Paslaugomis ar jau faktiškai jomis naudojasi;

 3. Paslaugos – tai šioje Platformoje užsiregistravusių Sporto draugų teikiamos sporto paslaugos, kuriomis organizuotai ar individualiai siekiama tobulinti Klientų fizinę ištvermę ir psichinę sveikatą (gerovę), formuoti socialinius santykius ar siekti rezultatų įvairaus lygio varžybose, bei kūno kultūros pratybų paslaugos, apimančios fizinio, intelektinio ir moralinio ugdymo pratybas, per kurias teorinės žinios pritaikomos praktinėje veikloje, mankštinantis, lavinant kūną ir stiprinant dvasią;

 4. Paskyra – Platformoje sukurta Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Platformoje, t.y. rašyti, siųsti ir gauti žinutes, komentarus bei atsiliepimus, Valdytojo pranešimus, valdyti savo paskyrą ir kita;

 5. Platforma – Valdytojo prižiūrima ir administruojama sistema, pasiekiama adresu www.lympo.lt, kurios pagalba Sporto draugai ir Klientai, gali atitinkamai teikti arba gauti Paslaugas pagal jų sutartas sąlygas ir laikantis Taisyklių;

 6. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Platformoje, kurių pagalba Platforma atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;

 7. Sporto draugas – Vartotojas, kuris pasitelkdamas Platformą siūlo suteikti arba faktiškai teikia Paslaugas Klientams;

 8. Susitarimas – savo nuožiūra sudarytas susitarimas tarp Sporto draugo ir Kliento dėl Paslaugų teikimo už kurio įvykdymą, teisių ir pareigų nustatymą bei įgyvendinimą atsako Sporto draugas ir Klientas;

 9. Taisyklės – šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kuriose yra nurodytos Platformos naudojimosi taisyklės ir sąlygos, su kuriomis sutinka asmuo, norintis naudotis Platforma, patalpinta adresu www.lympo.lt;

 10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;

 11. Valdytoja s – LATGALA OÜ, juridinio asmens kodas 14413266, buveinės adresas Tornimäe 5, Talinas, Estija, el. pašto adresas [email protected], kuri administruoja Platformą;

 12. Vartotojas – asmuo, kuris naudojasi Platforma, nepriklausomai nuo to ar toks asmuo yra prisiregistravęs ir susikūręs Paskyrą, ar jis naudojasi Platforma neprisiregistravęs ir nesusikūręs Paskyros. Siekiant išvengti abejonių, nurodoma, kad be kitų asmenų tiek Sporto draugas ir Klientas kartu, tiek kiekvienas atskirai šiose Taisyklėse vadinami Vartotoju ar Vartotojais.

Taisyklių galiojimas ir taikymas

 1. Šios Taisyklės reglamentuoja naudojimosi Platforma, asmens duomenų rinkimo ir naudojimo sąlygas, teisinius santykius tarp Sporto draugų, Klientų ir Valdytojo bei kitus šiose Taisyklėse aptartus dalykus.

 2. Vartotojo sutikimu ir įsipareigojimu laikytis Taisyklių laikomas momentas, kai Vartotojas pažymi varnele „Aš perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis Taisyklių“ (arba kitokio turinio sakinį, kuris patvirtina Vartotojo susipažinimą ir sutikimą laikytis Taisyklių, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Šias Taisykles galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Vartotojui atliekant registraciją, t. y. kuriant Paskyrą Platformoje.

 3. Vartotojas sutikdamas laikytis šių Taisyklių įsipareigoja jų laikytis visa apimtimi, be jokių apribojimų ar išimčių. Ši nuostata niekaip neriboja ir nesusiaurina vartotojų teises reglamentuojančių teisės aktuose reglamentuojamų vartotojų teisių.

 4. Naudotis Platforma turi teisę tik tie Vartotojai, kurie yra susipažinę su Taisyklėmis ir įsipareigojo jų laikytis. Vartotojui, kuris nesutinka laikytis Taisyklių, nebus sudaryta galimybė susikurti savo Paskyrą ir naudotis jos teikiamomis funkcijomis, taip pat toks Vartotojas neturi teisės naudotis Platforma.

 5. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Vartotojo prisijungimas prie Paskyros ir Platformos, Valdytojo nuožiūra gali būti apribotas arba panaikintas neribotam laikui, įskaitant draudimą susikurti Paskyrą ateityje.

 6. Vartotojas prieš naudodamasis Platforma privalo atidžiai perskaityti Taisykles. Valdytojas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Vartotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis.

 7. Vartotojas, kuris nesusikūrė Paskyros, turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Platformos funkcijų, tačiau toks asmuo visais atvejais privalo laikytis šių Taisyklių.

 8. Skyrių pavadinimai neturi įtakos šių Taisyklių taikymui ir aiškinimui.

Naudojimasis Platforma

 1. Platforma yra virtuali erdvė, kuri sudaro sąlygas Sporto draugams surasti potencialius Klientus ir jiems pasiūlyti bei teikti savo Paslaugas, o Klientams – sudaro sąlygas surasti Sporto draugus ir naudotis jų Paslaugomis.

 2. Platformoje Vartotojai turi galimybę pateikti informaciją apie save, teikiamas Paslaugas, rašyti vienas kitam žinutes, tvarkyti savo Paskyrą ir naudotis kitomis Platformos suteikiamomis funkcijomis. Papildomai, Klientams sudaroma galimybė ir suteikiama teisė pateikti viešus komentarus ir atsiliepimus prie konkrečių Sporto draugų profilių, o Sporto draugai, prie kurių profilių buvo paliktas toks komentaras ar atsiliepimas, į jį gali viešai atsakyti.

 3. Vartotojai patys pateikia Informaciją apie save. Valdytojas nėra atsakingas už šios informacijos teisingumą ir atitikimą tikrovei bei tokios informacijos teisingumo ir atitikimo tikrovei ar teisės aktų reikalavimams tikrinti neprivalo.

 4. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Platformoje, jis privalo prisijungti prie savo Paskyros įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.

 5. Naudojimasis Platforma yra nemokamas.

 6. Vykdant veiklą elektroninėje erdvėje gali būti reikalingi skubūs pokyčiai, dėl to Valdytojas turi teisę savo nuožiūra (be jokio išankstinio Vartotojų įspėjimo) peržiūrėti, keisti, modifikuoti, laikinai ar neterminuotai nutraukti Platformos ar bet kokios jos turinio elemento veikimą. Valdytojas informuos Vartotojus apie esminius Platformos pokyčius. Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės už Platformos pakeitimus ar veiklos nutraukimą.

Vartotojo registracija ir Paskyra

 1. Vartotojas, norintis naudotis visomis Vartotojui suteikiamomis Platformos funkcijomis, privalo užsiregistruoti Platformoje. Registracija yra nemokama. Užsiregistravusiam Vartotojui yra sukuriama jo Paskyra.

 2. Vartotojas, siekiantis tapti Sporto draugu, registruodamasis apie save pateikia šią privalomą ir neprivalomą pateikti informaciją bei duomenis:

  1. vardą ir pavardę (privaloma);

  2. el. pašto adresą (privaloma);

  3. slaptažodį (privaloma);

  4. lytį (privaloma);

  5. nurodo sporto šakas, kurios Paslaugas Vartotojas planuoja ir geba teikti (privaloma);

  6. profilio nuotrauką (privaloma bent 1 nuotrauka);

  7. aprašymą apie save (neprivaloma);

  8. nurodo treniruočių laiką, vietą, kainą (neprivaloma);

  9. asmens tapatybes kortelės ar paso kopija (neprivaloma).

 3. Vartotojui pateikus 4.2.9 punkte nurodytų dokumentų kopijas, Vartotojui Platformoje bus suteikta žyma, patvirtinanti Vartotojo asmens tapatybės tikrumą. Valdytojas Platformoje neviešins Vartotojo 4.2.9 punkte pateiktų dokumentų kopijų, tačiau Vartotojas turi teisę pats paviešinti tokių dokumentų kopijas.

 4. Vartotojas, siekiantis tapti Klientu, registruojantis apie save pateikia šią privalomą ir neprivalomą pateikti informaciją bei duomenis:

  1. el. paštą (privaloma);

  2. slaptažodį (privaloma);

  3. vardą ir pavardę ar juridinio asmens pavadinimą (jei juridinis asmuo) (neprivaloma);

  4. profilio nuotrauką (neprivaloma).

 5. Vartotojui užpildžius registracijos duomenis, bus sukuriama individuali Vartotojo Paskyra, tačiau Sporto draugo paskyra gali būti sukurta tik po to, kai Valdytojas patvirtins tokio Vartotojo registraciją. Valdytojas turi absoliučią diskrecijos teisę, nepateikdamas jokių paaiškinimų ir aplinkybių, nuspręsti ar patvirtinti Vartotojo, siekiančio būti Sporto draugu, registraciją.

 6. Vartotojų informacija ir duomenys, pateikti registracijos metu, gali būti pildomi ir keičiami po registracijos prisijungus prie savo Paskyros.

 7. Jeigu registracijos metu nurodytas Vartotojo vardas ar elektroninio pašto adresas Platformoje jau yra užregistruotas, yra (ar Valdytojui kyla pagrįstų įtarimų, jog gali būti) įžeidžiantis, užgaulus, pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės objektus, ar prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, Valdytojo nuomone (nepriklausomai nuo tokios nuomonės pagrįstumo, kadangi Valdytojas turi absoliučią diskrecijos teisę nuspręsti) Vartotojas pateikė neteisingą informaciją apie save ir/arba neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, ar dėl bet kokių kitų priežasčių negali būti panaudotas registruojantis, tuomet Vartotojo registracija nebus tvirtinama ir bus prašoma pateikti pakeistą informaciją, nepažeidžiančią šiame punkte nurodytų aplinkybių. Esant realiam ar numanomam teisės aktų pažeidimui, Valdytojas turi teisę apie tokį esamą ar numanomą pažeidimą pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

 8. Vartotojas atsako už visus veiksmus, kurie bus atliekami su Paskyra, išskyrus atvejus, kai Paskyrą tvarko Valdytojas savo iniciatyva ar Vartotojo prašymu. Valdytojas nekontroliuoja, kas naudojasi Vartotojo Paskyra, todėl Valdytojas neprisiima ir jam negali būti taikoma jokia atsakomybė, kuri gali kilti konkrečiam Vartotojui ryšium Paskyros naudojimu.

 9. Vartotojas registruotis Platformoje gali per savo „Facebook“ ar „Google+“ paskyras.

Naudojimosi Platforma sustabdymas, Vartotojo paskyros
panaikinimas

 1. Valdytojas savo nuožiūra gali laikinai (tiek, kiek manys esant reikalinga) ar neterminuotai sustabdyti arba panaikinti Vartotojo teisę naudotis Platforma, įskaitant Vartotojo Paskyros panaikinimą ar jos aktyvumo apribojimą, be jokio išankstinio įspėjimo, bet kuriuo metu dėl 4.7 punkte nurodytų pažeidimų ar dėl bet kokios kitos priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Vartotojas pažeidžia šias Taisykles bet kokių kitų sąlygų ir/ar reikalavimų viešai skelbiamų per Platformą ar asmeniškai taikomų tik konkrečiam Vartotojui, arba jei Valdytojo nuomone kad Vartotojas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Apie Paskyros panaikinimą ar apribojimą Valdytojas gali informuoti Vartotoją jo kontaktiniais duomenimis.

 2. Jeigu Valdytojas sustabdo ar panaikina Vartotojo teisę naudoti Platformą, tai atitinkamai reiškia, jog Vartotojui, kuris buvo pašalintas, draudžiama užsiregistruoti ir susikurti naują Vartotojo paskyrą.

 3. Vartotojai turi teisę išsiregistruoti iš Platformos uždarydami savo Paskyrą.

 4. Valdytojas turi teisę vienašališkai ir be jokio išankstinio įspėjimo panaikinti Paskyrą, jeigu Vartotojas daugiau kaip 24 mėnesius nebuvo prisijungęs prie savo Paskyros. Valdytojui panaikinus Paskyrą, Valdytojas turi teisę pašalinti ne tik pačią Paskyrą, bet ir sunaikinti visą su ja susijusią informaciją.

Paslaugos, jų užsakymas, kokybė ir kitos sąlygos

 1. Klientas, norintis gauti Sporto draugų teikiamas Paslaugas, pasinaudodamas Platforma, susisiekia su jį dominančiais Sporto draugais. Kliento ir Sporto draugo susitarimas dėl Paslaugų teikimo yra vadinamas „Susitarimu“. Pažymima, kad Sporto draugai negali inicijuoti pranešimų rašymo Klientams, siekdami reklamuoti savo teikiamas Paslaugas.

 2. Vartotojai susitaria dėl visų Susitarimo sąlygų savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant dėl teikiamų konkrečių Paslaugų, vietos, kainos, atsiskaitymo tvarkos bei būdų. SUSITARIMO ŠALYS YRA TIK VARTOTOJAI, VALDYTOJAS NĖRA SUSITARIMO ŠALIS AR TARPININKAS VARTOTOJAMS TARIANTIS DĖL SUSITARIMO SUDARYMO, SUSITARIMĄ SUDARANT AR SUDARIUS. VALDYTOJAS YRA TIK PLATFORMOS VEIKIMĄ ADMINISTRUOJANTIS ASMUO.

 3. VALDYTOJAS, VYKDYDAMAS TIK PLATFORMOS ADMINISTRAVIMO FUNKCIJĄ, NETEIKIA IR NEKETINA TEIKTI PASLAUGŲ AR KAIP NORS KITAIP VEIKTI, KAIP PASLAUGAS TEIKIANTIS ASMUO, TARPININKAS AR AGENTAS, SUDARANT SUSITARIMUS.

 4. Valdytojas neprivalo ir neįsipareigoja tikrinti, kontroliuoti ir prižiūrėti Sportų draugų kvalifikacijos, teikiamų Paslaugų kokybės, profesionalumo, profesinio elgesio laikymosi bei atitikties teisės aktų reikalavimams (įskaitant reikalavimus dėl leidimų, licencijų ir kvalifikacijos reikalavimų Paslaugoms teikti) bei už tai neatsako ir nesuteikia jokių garantijų. Visi Platformoje užsiregistravę Sporto draugai veikia išimtinai kaip nepriklausomi paslaugų teikėjai, nėra Valdytojo darbuotojai, partneriai, įgalioti atstovai, franšizės naudotojai, neveikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir nebendradarbiauja jokiu kitu būdu. Sporto draugai patys atsako už teikiamų Paslaugų tinkamą suteikimą, kokybę, profesionalumą ir atitiktį taikytinų teisės aktų reikalavimams. Sporto draugai patys atsako už reikiamų leidimų, licencijų ir kvalifikacijos reikalavimų turėjimą Paslaugoms teikti, o Vartotojai turi teisę savo nuožiūra (jei kyla klausimų dėl Sporto draugo kvalifikacijos – pareigą) paprašyti Sporto draugo pateikti tokius jo kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus.

 5. Atitinkamai, Valdytojas neprisiima atsakomybės dėl Vartotojų patirtų nuostolių, jei Paslaugos suteikiamos netinkamai ar nekokybiškai ar už Paslaugas nėra atsiskaitoma ar Vartotojai patiria bet kokią kitą žalą ir nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius). Tačiau valdytojas turi teisę uždrausti įsigyti Lympo trenerio abonementą ir panaikinti Lympo trenerio statusą, jei treneris sulaukia daugiau nei 5 pagrįstų nusiskundimų iš klientų.

 6. Klientas, nepatenkintas Sporto draugo teikiamomis paslaugomis ar turintis nusiskundimų, gali užpildyti Nusiskundimo formą, skirtą skundams apie trenerius registruoti. Formoje privalo būti pateikti pagrįsti įrodymai (susirašinėjimo kopijos, pinigų pervedimo išrašas ir kt.), pagrindžiantys nekokybiškų paslaugų suteikimą. Pasitvirtinus nesąžiningai veiklai, Lympo platforma įsipareigoja susisiekti su įvardytu asmeniu, paskatinant išsiaiškinti situaciją ir išspręsti problemą. Treneris, sulaukęs daugiau nei 5 pagrįstų nusiskundimų, netenka teisės įsigyti Lympo trenerio abonementą ir praranda Lympo trenerio statusą platformoje. Nusiskundimo forma: http://bit.do/endJ9

 7. Sporto draugas arba treneris, gavęs nepagrįstą atsiliepimą apie savo teikiamas paslaugas, gali užpildyti Trenerių nusiskundimo formą. Formoje privalo būti pateikti pagrįsti įrodymai (susirašinėjimo kopijos, pinigų pervedimo išrašas ir kt.), pagrindžiantys neigiamo atsiliepimo netikrumą. Pasitvirtinus nesąžiningai veiklai, Lympo platforma įsipareigoja susisiekti su įvardytu asmeniu, paskatinant išsiaiškinti situaciją ir išspręsti problemą. Trenerių nusiskundimo forma: http://bit.do/endKS

 8. Sporto draugai Paslaugas gali teikti tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai. Jeigu Sporto draugas paslaugas teikia atlygintinai, tuomet Klientui jis turi nurodyti galutinį Paslaugų įkainį, t.y. įkainis turi apimti visus Sporto draugo ar Vartotojo mokamus mokesčius ir rinkliavas. Klientui nurodomas Sporto draugo įkainis turi būti aiškus, negali būti jokių paslėptų su Paslaugų įkainių susijusių mokesčių ir mokėjimų.

 9. Galimybė užsakyti Paslaugas priklauso nuo Platformoje užsiregistravusių Sporto draugų skaičiaus, teikiamų Paslaugų tipo, užimtumo, susitarimo dėl Susitarimo sudarymo bei kitų reikšmingų kriterijų. Valdytojas negarantuoja, kad Klientai visuomet ras ir sudarys Susitarimą su juos dominančiais Sporto draugais.

 10. Valdytojas nesprendžia ginčų tarp Vartotojų ir jokiu kitu būdu nesikiša į Vartotojų sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Bet kokius ginčus dėl Susitarimo vykdymo Vartotojai sprendžia tarpusavyje, tačiau Vartotojai įsipareigoja informuoti Valdytoją apie netinkamą Susitarimo vykdymą, nors toks informavimas ir neįpareigoja ir nesukuria Valdytojui jokių pareigų bei nelemia jo atsakomybės.

Vartotojo teisės, pareigos bei patvirtinimai

 1. Be to, kas nurodyta šiose Taisyklėse, Vartotojas taip pat įsipareigoja:

  1. registruodamasis Platformoje, tvarkydamas savo Paskyrą ir kitaip naudodamasis Platforma pateikti tikslią, teisingą ir objektyvią informaciją apie save, teikiamas Paslaugas, nurodyti teisingus kontaktinius duomenis;

  2. Platformoje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros;

  3. nenaudoti Platformos neteisėtiems veiksmams, Susitarimams ar sukčiavimui vykdyti;

  4. nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Platformoje esančios informacijos, kurią įkėlė Valdytojas ar bet kuris kitas Vartotojas, nebent yra gautas Valdytojo ar tokio kito Vartotojo sutikimas;

  5. nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nepažeisti Valdytojo intelektinės nuosavybės teisių į Platformą ir jos turinį;

  6. nesiūlyti teikti paslaugų, kurios nesusijusios su Paslaugomis, prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei;

  7. Užtikrinti, kad Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el. pašto laiškus, nuotraukas, naudojamas priemones, metodikas ir kt.:

   1. nenaudoja ir neskelbia nuotraukų, jeigu neturi autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko sutikimo, taip pat nenaudoja nuorodų į kitas interneto svetaines;

   2. nenaudoja nuotraukų, kuriose yra matomi kiti nei pats Vartotojas asmenys, negavus tokių asmenų sutikimo nuotraukų publikavimui;

   3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių neturtinių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

   4. neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei;

   5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Platformos veikimą, būti patalpinti kitų asmenų, trukdyti Vartotojams naudotis Platforma ar kompiuteriu;

   6. nesiūlo įsigyti paslaugų kartu su nuorodomis į kitas internetines svetaines, teikiančias analogiškas paslaugas kaip ir Platforma.

  8. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Vartotojų veiksmus, įskaitant sudarytus Susitarimus, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.;

  9. privačiomis žinutėmis nesiųsti jokios reklaminio, nelegalaus, įžeidžiančio, prieštaraujančio gerai moralei, viešajai tvarkai ar šioms Taisyklėms pobūdžio informacijos;

  10. saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Platforma;

  11. nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Platforma, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims;

  12. nedelsdamas Platformoje atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims apie save (ypač pateiktiems registruojantis Platformoje) ar teikiamas Paslaugas;

  13. įtardamas, kad kas nors galėjo neteisėtai pasinaudoti Vartotojo paskyra, nedelsiant apie tai pranešti Valdytojui;

  14. laikytis kitų šiose Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų ir sąlygų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

 2. Be to, kas nurodyta šiose Taisyklėse, Vartotojas (ar jo teisėtai veikiantis atstovas) patvirtina savo supratimą ir/ar garantuoja, kad:

  1. visa atsakomybė už Platformoje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka pačiam informaciją pateikusiam Vartotojui;

  2. yra veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises teikti Paslaugas, sudaryti ir vykdyti Susitarimus;

  3. yra teisėtas juridinio asmens atstovas (jeigu Vartotojas yra juridinis asmuo);

  4. turi visus leidimus, licencijas ir tinkamą kvalifikaciją Paslaugoms teikti, jeigu tokie reikalavimai yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

  5. supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius, susijusius su Susitarimu (pvz. pajamų mokestį, PVM ir kt.) bei teisės aktų numatyta tvarka įregistruoti su Paslaugų teikimu susijusią veiklą ir tokią veiklą yra įregistravęs, jeigu tai būtina pagal taikytinus teisės aktus;

  6. supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už prisijungimo prie Platformos duomenų slaptumą;

  7. iš anksto sutinka, kad jo duomenis Valdytojas turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio galimai gali būti atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;

  8. supranta ir sutinka, kad Valdytojas tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis.

 3. Vartotojas turi informuoti Valdytoją apie jo manymu pasinaudojant Platforma atliekamus Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus.

Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Platforma bei jos turinio intelektinės nuosavybės teisės priklauso Valdytojui. Bet koks Platformos ir jos turinio, dizaino ir duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Valdytojo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra Valdytojo teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Asmens duomenys

 1. Vartotojas sutinka, kad Valdytojas tvarkytų Vartotojo asmens duomenis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

 2. Vartotojai fiziniai asmenys turi teisę bet kada atšaukti leidimą tvarkyti savo asmens duomenis, reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas, o surinkti asmens duomenys sunaikinti ar padaryti nebeprieinamais. Vartotojai, fiziniai asmenys, taip pat turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei kitas teises, numatytas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 3. Valdytojas turi teisę tvarkyti visus Vartotojo ir/ar jo vadovų bei dalyvių duomenis (jei Vartotojas yra juridinis asmuo), kuriuos Vartotojas pateikė pagal šias Taisykles ar besinaudodamas Platforma.

 4. Paskyroje pateiktas Vartotojo adresas ir/ar prieinamas Vartotojo IP adresas gali būti naudojami Vartotojo buvimo vietos nustatymui. Valdytojas gali gauti informaciją iš Vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti Vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.

 5. Valdytojas turi teisę tvarkyti visus Vartotojo asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant šiais duomenis:

  1. Vartotojo asmens duomenys, pvz., vardas, pavardė, gimimo data, asmens dokumentų duomenys ir kt.;

  2. Vartotojo kontaktiniai duomenys, pvz., gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, IP adresas ir kt.;

  3. Vartotojo profesiją, išsilavinimą, kvalifikaciją apibūdinantys duomenys;

  4. Vartotojo bendrieji duomenys, pvz., duomenys apie Platformos lankomumą, įsitraukimą į Platformos veiklą ir kt.

  5. Vartotojo asmens duomenys socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ ir kt.). Siekiant gauti Vartotojo sutikimą tvarkyti asmens duomenis prieinamus per socialinius tinklus, Valdytojas prašo pateikti Vartotojo sutikimą leisti tvarkyti jo asmens duomenis atitinkamus nurodytiems šiose Taisyklėse, taip pat atitinkamo socialinio tinklo paskyros (profilio) duomenis.

 6. Valdytojas renka, saugo ir tvarko Paskyroje pateiktus bei Vartotojams naudojantis Platforma gautus asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

  1. suteikiant Vartotojams galimybę naudotis Platforma;

  2. efektyvaus siūlomų Platformos funkcijų ir paslaugų teikimo tikslais. Valdytojas rūpinasi, jog naudojimasis Platforma būtų efektyvus, taip pat, kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo ir/ar nesąžiningo elgesio atvejų;

  3. Tiesioginės rinkodaros tikslais.

 7. Vartotojas sutinka, kad Valdytojas gautų visus Vartotojo duomenis, kuriuos gauti Valdytojas turi teisę pagal įstatymus ir/ar sutartis, Vartotojui taip pat yra žinoma ir sutinka, kad Valdytojas turi teisę perduoti ir keistis visais Vartotojo asmens duomenis su Valdytoju susijusiais asmenimis (pvz. Valdytojo dukterinėmis ar motininėmis bendrovėmis, verslo partneriais ir kitaip susijusiais asmenimis), tokia apimtimi, kiek tai būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti ir tai leidžia galiojantys teisės aktai.

 8. Valdytojas turi teisę naudoti nuasmenintus Vartotojų duomenis analizuojant duomenis įvairiais statistiniais pjūviais su siekiu atlikti statistinę analizę, pagerinti Platformos funkcionalumą ir paslaugų kokybę ir pan. Valdytojas turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių duomenų analizes, naudoti juos rinkodaros ir kitiems tikslams.

 9. Valdytojas, be kita ko, turi teisę atskleisti Vartotojo duomenis:

  1. Valdytojo Paslaugų teikėjams, kurie, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo duomenų (IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);

  2. kai Valdytojas yra įpareigotas tai padaryti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 10. Valdytojas turi teisę naudoti Vartotojo suteiktus duomenis susisiekimui su Vartotoju informacijos tikslinimo ir/arba kitais būtinais klausimais, taip pat Tiesioginės rinkodaros tikslais.

 11. Jeigu Vartotojas sutinka leisti naudoti jo asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais, savo Paskyros lange, kurioje numatyti Paskyros privatumo nustatymai, uždeda žymą esančias skyrelyje „el. pašto pranešimai“. Vartotojas gali bet kuriuo metu informuoti Valdytoją, jog atšaukia savo sutikimą naudoti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju Vartotojas yra nedelsiant pašalinamas iš Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės.

 12. Valdytojas Vartotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, pranešimų, diskusijų, savęs aprašymo ir viso jo buvimo Platformos Vartotoju metu.

 13. Po Vartotojo išsiregistravimo, jo pašalinimo iš Platformos ar paskutinio prisijungimo prie Paskyros, Valdytojas Vartotojo duomenis saugo ir tvarko 3 metus.

 14. Naudodamasis Platforma ar jos paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Platformą, Vartotojas perduoda Valdytojui teisę tvarkyti tokią informaciją ir/ar duomenis (Paskyros informacija, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, asmeninės žinutės, Vartotojo IP adresai), kuriuos Valdytojas gali naudoti siekiant suteikti galimybę naudotis Platforma, taip pat Tiesioginės rinkodaros tikslais. Papildomai Valdytojas turi teisę fiksuoti duomenis, kuriuos jis papildomai gauna iš Vartotojo kontaktų su kitu Vartotoju ar trečiuoju asmeniu metu (įskaitant Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ ir kt.). Šią informaciją ir duomenis apie Vartotoją, Valdytojas saugo 3 mėnesius po Vartotojo paskyros panaikinimo, išskyrus atvejus numatytus Taisyklėse.

 15. Valdytojas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės protingas pastangas, kad Vartotojo pateikta informacija (asmeninė ar kito pobūdžio) būtų apsaugota nuo neteisėto pasisavinimo, ištrynimo, perėmimo, sunaikinimo, ar trečiųjų asmenų naudojimo bei apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Slapukų naudojimas

 1. Siekiant suprasti Vartotojų elgesį, optimizuoti Platformos veikimą bei suteikti Vartotojui visavertes Platformos paslaugas, į Pirkėjo prisijungimui prie Platformos naudojamą įrenginį gali būti įrašyti Slapukai.

 2. Vartotojas sutikdamas su šiomis sąlygomis sutinka ir dėl Slapukų naudojimo Platformoje bei jų įrašymu į Vartotojo prisijungimui prie Platformos naudojamą įrenginį.

 3. Vartotojas savo naudojamos naršyklės nustatymuose gali ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Platformos gali neveikti.

Valdytojo atsakomybės ribojimas

 1. Sporto draugas asmeniškai ir tiesiogiai atsako Klientui už jam teikiamų Paslaugų kokybę, informacijos už Paslaugas teisingumą bei kitus su sudarytu ar planuojamu sudaryti Susitarimu susijusius veiksmus ar neveikimą.

 2. Vartotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę, susijusią su naudojimusi Platforma, Paslaugomis ir sudarytais Susitarimais. Valdytojas nėra atsakingas ir neatsako Vartotojams už teikiamų Paslaugų kokybę, atsiskaitymą už suteiktas Paslaugas, Susitarimų vykdymą ir bet kokią gresiančią ar atsiradusią žalą, nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) ir atsakomybę, kuri atsirado Vartotojams naudojantis Platforma, Paslaugomis, sudarius Susitarimus, sunaikinus ar dingus Vartotojo informacijai.

 3. Valdytojas neatsako už Vartotojų elgesį tiek naudojantis Platforma apsikeičiant su Vartotojais privačiomis žinutėmis ar paliekant viešus komentarus ir atsiliepimus Platformoje. Vartotojas, manantis, kad kitas Vartotojas elgiasi nesilaikydamas šių Taisyklių, užgauliai ar netinkamai kitu būdu, blogai teikia savo siūlomas Paslaugas, apie tai gali informuoti Valdytoją, tačiau tokia aplinkybė nereiškia, kad Valdytojas tampa atsakingu ar įpareigotu imtis kokių nors veiksmų.

 4. Valdytojas nėra tarp Vartotojų atsiradusių teisinių santykių šalimi ar bet kokiu kitu būdu nedalyvauja Paslaugų teikime, dėl to Valdytojas nėra susijęs su Vartotojų ginčais ir jų sprendime nedalyvauja, nebent pagal savo absoliučią diskrecijos teisę nusprendžia kitaip.

 5. Valdytojas neatsako už Platformos ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams, ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Platforma (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

 6. Valdytojas nėra atsakingas už Vartotojų Platformoje naudojamus prekių ženklus (jei jie būtų naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojai tokius įvykdytų.

Teisių ir pareigų perleidimas

 1. Be išankstinio Valdytojo sutikimo Vartotojas negali perleisti bet kokiams kitam asmeniui šiomis Taisyklėmis ar iš naudojimosi Platformą kylančių teisių ir pareigų. Bet koks tokių teisių ar prieigų perleidimas yra laikomas niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento.

 2. Valdytojas turi teisę perleisti visas pagal šias Taisykles jo turimas teises ir pareigas, taip pat visą apie Vartotojus surinktą informaciją bet kuriam asmeniui be atskiro Vartotojo sutikimo.

Naudojimosi taisyklių pakeitimai

 1. Valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Taisykles apie tai Vartotojų neinformuodamas iš anksto.

 2. Visi Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų ir papildymų įsigaliojimo momentas nėra siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus ir papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis praranda teisę naudotis Platforma ir jos teikiamomis paslaugomis.

 3. Naudodamasis Platforma po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai ar papildymai, Vartotojas tuo patvirtina, kad jis susipažino su tokiais Taisyklių pakeitimais ar papildymais ir visiškai su jais sutinka.

Baigiamosios nuostatos.

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 4. Visi nesutarimai tarp Valdytojo ir Vartotojų, kilę dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 5. Vartotojų – fizinių asmenų, Paslaugas įsigyjančių su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) – prašymai ar skundai dėl jų teisių pažeidimų gali būti pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

ŠIUO PAREIŠKIU IR PATVIRTINU, JOG SUSIPAŽINAU SU VISU TAISYKLIŲ TEKSTU, TAISYKLES SUPRATAU IR PRIEŠTARAVIMŲ NETURIU, TODĖL TOLESNIS MANO NAUDOJIMASIS PLATFORMA IŠREIŠKIA MANO BESĄLYGIŠKĄ SUTIKIMĄ IR PRITARIMĄ LAIKYTIS TAISYKLIŲ IR JOMIS VADOVAUTIS.